Λογιστικές Εργασίες

Εκτύπωση


alt 

-  Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων  -  ΟΕ - ΕΕ -  ΕΠΕ – ΑΕΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ 

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Όλων των Κατηγοριών

Συγχωνεύσεις - Μετατροπές -  Μεταβιβάσεις  Εταιριών

Διεκπεραίωση Κάθε  Είδους Εργασίας που Σχετίζεται με  Δ.Ο.Υ.

Συνεχής Παρακολούθηση Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων

Μηνιαία Παρακολούθηση  της Πορείας της Επιχείρησης

Διεξαγωγή Ελεγκτικών Εργασιών

Οργάνωση και Παρακολούθηση Λογιστηρίων

Σύνταξη Προσαρτήματος, Έκθεσης Δ.Σ.